راهنمای گام به گام بازی نیوه (قسمت ششم)

بازی نیوه

شما می خواهید با زدن ضربه های بیشتر در بازی نیوه بسته Ki او را بشکنید بنابراین شما باید یک ضربه محکم را به زنجیرها بزنید تا بشکنند. با انجام این کار او دیگر نمی تواند از حملات توپ و زنجیرش استفاده کند (ولی اگر نزدیکشان باشد می تواند یکی از آنها را به روی شما پرت کند).

بازی نیوه
بازی نیوه

راهنمای گام به گام بازی نیوه (قسمت ششم)

به طرف برج بروید و یاغی تنها را بکشید. اطراف ساختمان را نگاه کنید تا در کنار دیوار یک ردیف صندوق چوبی را ببینید که جسدی درون آنها پنهان شده است. یک سنگ روح و Kayaku-dama را از آنجا بردارید. حالا می توانید از نردبان بلند به طرف برج نگهبانی بالا روید و به زیر سقف بروید. از طریق پل به طرف دیگر رفته و پشت آتش را برای پیدا کردن یک جسد نگاه کنید. یک Tanegashima Matchlock، Roaring-Gun Ammunition و ۳Rifle Ammunition را از آنجا بردارید. برگردید و از پل رد شوید و به خانه ای بروید که یک تابوت بزرگ در آن وجود دارد. به دنبال جای خرابی در سقف باشید که بتوانید از آنجا به پایین بپرید. از پل بعدی رد شوید. از نردبانی که در آنجاست به پایین بروید. این یک میانبر است !

پلی در آنجا وجود دارد که اگر از روی آن رد شوید به طرف دیگر دهکده رفته و مستقیم وارد قلمرو یوکای می شوید که شیطان دیگری هم در آنجا است. فضای خالی که در سقف است را نگاه کنید و اگر می توانید او را با فریب دادن به پایین پرت کنید و به رویش بپرید تا آسیب بیشتری ببیند. از پشت بام بعدی با نردبان به پایین و به طرف دیگر مسیری که در آن آتش است بروید. قبل از پایین رفتن، از پل دیگر رد شوید تا یک Horoku-dama را از روی جسد بردارید. شما می توانید از چند نقطه در اینجا به پایین بروید اما بهتر است به طرف نردبان برگردید و از آن پایین روید.

از فرد یاغی در بازی نیوه که در حال نگهبانی در مسیر است رد شوید و به طرف اولین راه بن بستی که پر از آتش است بروید. این راه به معبد ختم می شود. به سمت راست نگاه کنید تا جسدی که ۲Yokai Water Pot و یک سنگ روح دارد را در اطراف خانه ببینید. برگردید و به دنبال بن بست اصلی آتشی بگردید. جایی که در آن نمی توانید جلوتر بروید. به داخل خانه ای که در سمت راست است نگاه بیندازید و با دو یاغی  سر تابوت بزرگ درگیر شوید. درون تابوت یک Earth Omamori Charm, Rogue Armor Kote, Spirit Stone, Bizen-den Uchigatana وجود دارد. حالا به بن بست آتشین بعدی بروید که در نزدیکی برج مراقبتی است که از آن بالا رفتید. در آنجا به دنبال یک در باز در سمت راست باشید و از آنجا یواشکی وارد خانه شوید و آنجا را برای پیدا کردن یاغی بگردید. حالا از طرف دیگر بیرون رفته تا از بن بست اصلی آتشین عبور کنید. توقف کنید و جسدی که در آنجا است را برای پیدا کردن یک Antidote وTravel Amulet بگردید. بعد از خارج شدن از خانه به سمت چپ نگاه کنید تا یک Black Steel Axe را بردارید. وقتی که به جلو حرکت می کنید می توانید یک یاغی که در حال نگهبانی است را ببینید. اما اول به چپ نگاه کنید تا جسدی را درون کوچه ببینید که یک سنگ روح به همراه دارد. اگر به رفتنتان در کوچه دراز ادامه دهید به یک برج مراقبت می رسید که هیچ نردبانی در آنجا نیست ولی یک آلاچیق کوچک در پشت ساختمان مقابل وجود دارد که در آنجا یک نفر در حال نگهبانی از جسدی است که یک Moment Talisman در دست دارد.

در برگشت از مسیر اصلی، نگهبان کمانداری که در آن بالا و بین دو برج مراقبت است را فریب دهید و با تفنگ و یا کمانی که دارید به او شلیک کنید. ولی مراقب باشید تا دونفر دیگر که آنطرفتر هستند متوجه نشوند. بعد از اینکه آماده شدید، با پرتاب یک سنگ و یا اسلحه او را فریب دهید سپس هردو نفرشان را نابود کنید. برای تکمیل کردن کارتان، به فرد یاغی که در سمت راست و در پشت بام است شلیک کنید. قبل از اینکه به طرف ساحل بروید، در خیابانی که دو طرفش آتش است به دنبال کوچه ای بگردید که بتوانید از آنجا بروید. یک دشمن به همراه تبر در اینجا است. از طرفی یک نردبان هم برای برج مراقبتی که در سمت راست است وجود دارد و می توانید از آن بالا روید. جسدی که در آنجا است را بگردید. نردبانی که در طرف مقابل است را پایین بیندازید تا یک راه میانبر بسازید. از این نردبان پایین رفته و به زیر پشت بام بروید. جسدی که آنجاست را برای پیدا کردن یک Summoner’s Candle بگردید. به پشت نگاهی بندازید تا یک خانه کوچک را نزدیک پشت بامی که در آن هستید پیدا کنید (نزدیک به دیوار آتش). در آن یک کوداما تنها است که می توانید نجاتش دهید.

حالا به برج مراقبت بعدی بروید و از طریق پل به پشت بام هایی بروید که در مقابل ساختمانی هستند که تا چند لحظه پیش آنجا بودید. در حالی که به سمت پشت بامی که دور است می روید به سکوهای خراب نگاه کنید. جایی که یک نردبان در سمت چپ و یک بشکه آب در سمت راست است. از بشکه آب می توانید برای خیس کردن دیوارهایی که در آتش می سوزند استفاده کنید. به این نکته توجه کنید که وقتی از نردبان پایین می روید، کوداما از دسترس خارج می شود. جسدی که در آنجاست را برای پیدا کردن یک پیغام جالب بگردید.

حالا وقت این است که در بازی نیوه به کنار ساحل بروید ولی قبل از آن مطمئن شوید که سنگ روح کوچک را از کنار دروازه اصلی برداشته اید و داخل خانه سمت چپ را نگاه کنید تا یک جسد که همراهش Unusual Armor Mengu است را ببینید. در آنجا همچنین یک تابوت کوچک با یک Horoku-dama و۳ Ochoko دیده می شود. بیرون، دو یاغی در حال نگهبانی هستند و دو نفر دیگر هم در بارانداز کشتی ایستاده اند. اول به سمت چپ نگاه کنید تا جسدی را ببینید که ۳ سنگ روح کوچک همراهش است و یک جسد دیگر به همراه سنگ روح کوچک در کنار قایق شکسته است. اگر به طرف ساحل رفتید، نگاهی به چپ و به سمت سنگ ها بیندازید. یک کوداما روی سنگ کوچکی پنهان شده که می تواید از آب رد شوید و آن را نجات دهید.

محوطه سمت چپ دروازه اصلی را چک کنید تا کمانداری را ببینید که به طرف ساحل می رود. دنبال او بروید تا به غاری پر از جسد برسید. جسد سمت چپ یک سنگ روح ، جسد وسطی یک Harakiri sword و جسد آخری یک Squire’s jumonji Spear دارد.

به دروازه ی ساحل برگردید، به راست رفته و از کنار دیوار به پشت خانه کوچک قدیمی بروید که قبری در آن است و برای پیدا کردن شربت می توانید آن را بگردید. محوطه داخل خانه بسته است، بنابراین به پشت خانه بعدی بروید تا فردی را که با نیزه منتظر است ببینید. او را بکشید، و جلوی خانه را برای پیدا کردن دو Salt جستجو کنید. حالا از مسیر پشت خانه بالا روید. به در معبدی می رسید که می توانید بازش کنید. فراموش نکنید که اول به راست بروید و آخرین کوداما را پیدا کرده و  به طرف معبد هدایتش کنید. حالا وقت این است که برگردید و در قایق به سطح بالاتر بروید.

به لبه پرتگاه مشرف به ساحل بروید، به روی پشت بام خانه ای که بسته است رفته و داخلش را نگاه کنید تا قلمرو یوکای را ببینید. همانطور که می توانید تصور کنید، در اتاق کوچک مقابل شیطان و کاتانای همراهش، اوضاع در حال خطرناکتر شدن است. فرار کردن از قلمرو یوکای که در یک محیط کوچک است سخت تر می شود. شما باید مراقب حمله هایتان باشید و از ذخیره Ki  برای خلاص شدن از آن وضعیت استفاده کنید. در میان حرکات بازوانش جاخالی بدهید و زمانی که به دیوار می کوبد تا شیطان را پایین بیاورد به او ضربه بزنید. بعد از اینکه او رفت، جسد و تابوت بزرگ را برای پیدا کردن Platemail Armor kote، Platemail Armor Suneate و Platemail armor Kabuto بگردید و سپس از در خارج شوید و به طرف قایق بروید.

بازی نیوه
بازی نیوه

Boss Battle-Onryoki (جنگ رئیس اونریوکی در بازی نیوه )

وقتی وارد کشتی شدید، توسط اولین رئیس واقعی Onroyki مورد استقبال قرار می گیرید که با توپ و زنجیر زیاد سروکار دارد. این ها به این معنی است که شما باید در لحظه هشدار، برای جاخالی دادن و یا بلاک کردن آماده باشید.

اگر مراقب نباشید او آسیب عجیبی می زند و ضربه های او احتمالا همه Ki شما را از بین می برد. بنابراین جاخالی دادن می تواند تاکتیک خوبی برای شما باشد. در این شرایط سعی کنید حملاتش را گمراه کنید. او توپ ها را به اطراف می چرخاند و به زمین می زند و یا دومین توپ را از پشتش در می آورد و در مقابل تکه تکه اش می کند. در مقابل این حمله جاخالی دهید تا کارش را متوقف کند و شما بتوانید از دو حرکت خود استفاده کنید. سپس منتظر حرکت بعدی اش بمانید. او روشش را از یک یا دو ضربه تغییر می دهد و هردو زنجیر را در اطراف می کشد تا توپ ها را در اطراف تاب بخورند. بنابراین آماده باشید و به او فضا دهید و صبر کنید تا حرکات زنجیرها متوقف شود.

به یاد بیاورید که زدن دکمه جاخالی به این معنی نیست که می توانید همیشه از آسیب ها دور بمانید. شما فقط در یک مسیر مستقیم حرکت می کنید. با دوبار زدن دکمه جاخالی، به شما اجازه داده می شود تا در برابر حملاتی که حتما باعث آسیب دیدگی می شوند، غلت بخورید و جاخالی دهید. به یاد بیاورید که زمانبندی چیز بسیار مهمی است و ممکن است طول بکشد تا تاخیر بین غلت زدن و جاخالی دادن را متوجه شوید. به این نکته هم توجه کنیدکه می توانید جعبه های موجود در اتاق را برای پیدا کردن اکسیرهای موردنیاز بشکنید.

شما می خواهید با زدن ضربه های بیشتر در بازی نیوه بسته Ki او را بشکنید بنابراین شما باید یک ضربه محکم را به زنجیرها بزنید تا بشکنند. با انجام این کار او دیگر نمی تواند از حملات توپ و زنجیرش استفاده کند (ولی اگر نزدیکشان باشد می تواند یکی از آنها را به روی شما پرت کند). به جایش، او سعی می کند با جست و خیزهای کوچک، خودش را به این ور آنور پرت کند و یا اینکه با جارو به شما چنگ می زند. دوباره، اگر ضربه بخورید احتمالا نابود می شوید و اگر بخواهید بلاک کنید مقدار زیادی از Ki مصرف می شود و شما به Ki برای آماده شدن در برابر قلمرو یوکای که او احضارش کرده احتیاج دارید. این به این معنی است که شما باید همزمان هم جاخالی داده و هم ضربه بزنید. در این حالت می توانید بعد از حمله کردن از Ki استفاده کنید. به این نکته توجه کنید که اگر او مشغول پرت کردن توپ ها به سوی شما در سرتاسر اتاق است، شما می توانید در برابر آنها جاخالی داده و با تفنگتان به او شلیک کنید تا برای مدتی گیج شود.

او را بکشید و تعداد زیادی آیتم کمیاب را بردارید. یک روح در نقطه مرکزی ظاهر می شود و شما می توانید با او صحبت کنید و ماموریت را به پایان برسانید.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =