راهنمای گام به گام بازی brotherhood (بیست و یک) و توضیحات کامل آن

راهنمای brotherhood (بیست و یک)

به راهنمای brotherhood (بیست و یک) خوش آمدید! با راهنما قادر خواهید بود ماجراجویی brotherhood را بدون هیچگونه اضطرابی دنبال کنید، امیدواریم لذت ببرید!

راهنمای brotherhood (بیست و یک)
راهنمای brotherhood (بیست و یک)

این بازی مناسب پلتفرم های پلی استیشن می باشد.

Collectibles and Treasure

  • Borgia Flags
  • Feathers
  • Treasure Chests
  • Hidden Artifacts
  • The Truth

لیست  Borgia Flags

طبق راهنمای brotherhood (بیست و یک) موقعیت پرچم شماره ۱

بر روی میله ای که از حیاط مستطیل شکل در وسط ساختمان آویزان است، قرار دارد. می توانی از پشت بام به راحتی به آن دست پیدا کنی.

موقعیت پرچم شماره ۲

بر روی پشت بام مخفی گاه Ezio، در کنار قفس کبوتر قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره  ۳

بر روی میله ای که از حیاط مربعی شکل در وسط ساختمان قرار دارد، آویزان است، قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۴

با توجه به راهنمای brotherhood (بیست و یک) در میان ارتفاع برج بلندی قرار دارد. برای گرفتن آن، به قسمت جنوبی برج بچسب و بر روی میله بپر.

موقعیت پرچم شماره ۵

بر بالای ستون سنگی میان حیاط قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۶

در وسط ساختمان قوسی شکل (طبقه بالا) قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۷

طبق راهنمای brotherhood (بیست و یک) پرچم در بالای بزرگترین قسمت باقی مانده از ستون در محوطه قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۸

در بالای ستونی که در قسمت جنوب غربی محوطه قرار دارد، می باشد. ابتدا از طریق ساختمان خرابه نزدیک، بر روی میله ای که در قسمت شمال آن قرار دارد بپر.

موقعیت پرچم شماره ۹

در میان ارتفاع قسمت شرقی ساختمان زیبایی قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۱۰

طبق راهنمای brotherhood (بیست و یک) در پشت بام ساختمانی قرار دارد که بالا رفتن از آن خیلی ساده است.

موقعیت پرچم شماره ۱۱

پرچم را می توانی در مسیر راحتی که بین پشت بام ها قرار دارد، پیدا کنی.

موقعیت پرچم شماره ۱۲

از آب به درون قایقی که در نزدیکی قرار دارد بپر. در این صورت می توانی بر روی قسمتی که پرچم در آن قرار دارد، بپری.

موقعیت پرچم شماره ۱۳

با توجه به راهنمای brotherhood (بیست و یک) در کوچه ای که میان دو ساختمان قرار دارد، به دنبال میله ای که ساختمان ها را به یکدیگر متصل می کند بگرد. پرچم بر روی میله قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۱۴

پرچم بر روی میله ای که در قسمت شمال غربی ساختمانی رو به روی آب قرار دارد، می باشد. می توانی از بالا به پایین بیایی و به پرچم برسی یا از دیوار کناری بالا برو و بر روی میله بپر.

موقعیت پرچم شماره ۱۵

بر روی بالکنی که از قسمت غربی ساختمان رو به روی آب است، کنار نردبان قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۱۶

طبق راهنمای brotherhood (بیست و یک) در قسمت غربی ساختمان بر روی میله ای که در بالای راهرو قرار دارد، می باشد. ساختمان رو به روی آب است.

موقعیت پرچم شماره ۱۷

پرچم بالای میله ای که میان دو ساختمان می باشد، قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۱۸

پرچم را بر روی توری هایی که بین ساختمان و دیوار سنگی بلندی قرار دارد، پیدا می کنی.

موقعیت پرچم شماره ۱۹

با توجه به راهنمای brotherhood (بیست و یک) در قسمت پشتی پشت بام آلاچیقی بر روی سکویی که بالای جاده ای قرار دارد می باشد.

موقعیت پرچم شماره ۲۰

در بالای سنگ بزرگ آبگذر قرار دارد. با پیمودن قسمت غربی آن به راحتی به پرچم دست پیدا می کنی.

موقعیت پرچم شماره ۲۱

پرچم در بالای سکوی مستطیل شکلی که توسط ۳ ستون سنگی بزرگ احاطه شده است قرار دارد. از دیوار جنوبی برای رسیدن به ستون پایین تر استفاده کن و از آنجا به بالای ستونی که پرچم روی آن قرار دارد بپر.

موقعیت پرچم شماره ۲۲

از ساختمانی که در قسمت شمال موقعیت قرار دارد بالا برو. از دودکش بر روی ستون ها و سکوی سنگی آویزان که درقسمت جنوب قرار دارد بپر. بر روی ستون با پرچم بپر.

موقعیت پرچم شماره ۲۳

از ساختمان نزدیک بالا برو، از دودکش بر روی ستون بپر و به سمت غرب حرکت کن. بر روی ستون بلندتری بپر، به بالا برو و از آنجا می توانی به ستون پایین تری که در شمال قرار دارد دسترسی پیدا کنی و به پرچم برسی.

موقعیت پرچم شماره ۲۴

شخصی پرچم را بر روی ستون سنگی بلندی قرار داده است. برای رسیدن به آن، از سطح صافی که در قسمت شمالی آن قرار دارد، شروع کن و از میان ستون ها بپر و به سمت جنوب حرکت کن تا به آن برسی.

موقعیت پرچم شماره ۲۵

پرچم بر روی میله ای بالاتر از سطح زمین در بن بستیبه شکل مثلث قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۲۶

دوباره پرچم بر بالای ستون سنگی. از ستون پایین تر شروع کن و به سمت جنوب بپر تا به ستون بالایی برسی.

ادامه توضیحات راهنمای brotherhood (بیست و یک)

موقعیت پرچم شماره ۲۷

در بالای ستونی در گوشه جنوب شرقی سنگ مربع شکلی قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۲۸

در بالای برجی که به ساختمان کوچکی متصل است قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۲۹

پرچم در بالای برج کوچکی قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۳۰

این پرچم در بالای یکی از اتاق های قرار دارد که از دیوار بیرون زده است. برای رسیدن به آن، ابتدا از ساختمان کوتاهی که در کنار دیواری در سمت شمال قرار دارد، بالا برو.

باید از دیوار بزرگ بالا بروی. سپس باید بر نوک جایی که از آن پریدی، بپری تا میله را بگیری. از طریق میله می توانی به بالای اتاق شمالی بروی و از میان چند میله دیگر عبور کن تا به اتاق جنوبی که پرچم در آن قرار دارد برسی.

موقعیت پرچم شماره ۳۱

به بالای ساختمانی که در کنار میله پرچم قرار دارد برو تا آن را به دست آوری.

موقعیت پرچم شماره ۳۲

پرچم در بالای ساختمان قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۳۳

برای گرفتن این پرچم باید خیس شوی. پرچم در انتهای جزیره ای در قسمت شمال قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۳۴

به طبقه ساختمانی که در قسمت شمالی دیوار ساخته شده است توجه کن. دیوار مربوط به حفره ای به همراه دریاچه ای است.

موقعیت پرچم شماره ۳۵

در بالای کلیسایی که در مرکز حیاط قرار دارد، می باشد.

موقعیت پرچم شماره ۳۶

در بالای ساختمانی است. این تمام چیزی است که باید بدانی.

موقعیت پرچم شماره ۳۷

در پشت بام کنار دیواری قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۳۸

پرچم در بالای ساختمانی کوتاهی قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۳۹

به میله ای که دو ساختمان را در کوچه ای باریک به یکدیگر متصل می کند، توجه کن.

موقعیت پرچم شماره ۴۰

به میله ای که دو ساختمان را در کوچه ای باریک به یکدیگر متصل می کند، توجه کن.

موقعیت پرچم شماره ۴۱

در میان طبقه چوبی که بین پشت بام و خیابان قرار دارد، می باشد.

موقعیت پرچم شماره ۴۲

پرچم در بالای صلیبی که بر روی ساختمانی در غرب Pantheon  نصب شده است، قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۴۳

در بالای Rosa در فاحشه خانه Fiora قرار دارد. جایی که خواهرانت با مادرت کار می کنند.

موقعیت پرچم شماره ۴۴

طبق راهنمای brotherhood (بیست و یک)بر روی میله ای که در آلاچیق بلندی که در دیوار شرقی در حیاط می باشد، قرار دارد. از بالا بر روی میله بپر.

موقعیت پرچم شماره ۴۵

در میان کوچه کوچکی از پله ها  قرار دارد. به بالا نگاه کن. پرچم در بالای گذرگاهی قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۴۶

به دنبال سکویی چوبی در میان راه به سمت ساختمان غربی باش.

موقعیت پرچم شماره ۴۷

پرچم بر روی گذرگاهی قرار دارد و از مسیر باریکی در قسمت شرقی کلیسا آویزان است.

موقعیت پرچم شماره ۴۸

از دیواری که در پشت چند ساختمان قرار دارد، بر روی سکویی به شکل L بپر تا به پرچم برسی.

موقعیت پرچم شماره ۴۹

بر بالای ساختمانی بلند با آجرهای قرمز برو. پرچم در کنار برآمدگی قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۵۰

طبق راهنمای brotherhood (بیست و یک) به بالای سکویی بلند و مثلثی شکل در سمت شمال ستونی که پرچم در آن قرار دارد، برو. از این سکوی بلند که توسط ۳ ستون احاطه شده است، می توانی به سمت جنوب بر روی ستون پایین تر بپری تا به پرچم برسی.

موقعیت پرچم شماره ۵۱

پرچم در بالای یادبود ۳ بزرگ قرار دارد. باید از قابلیت leap برای بالا رفتن استفاده کنی.

موقعیت پرچم شماره۵۲

بر بالای سکویی L شکل در انتهای شمالی آبگذر قرار دارد. باید به ستون های کوتاه تر بروی تا به پرچم برسی.

موقعیت پرچم شماره ۵۳

با توجه به راهنمای brotherhood (بیست و یک) از بالای دیوار آجری که در شمال شرقی پرچم قرار دارد، شروع کن. سپس بر روی چند ستون بپر تا به پرچم برسی.

راهنمای brotherhood (بیست و یک)
راهنمای brotherhood (بیست و یک)

موقعیت پرچم شماره ۵۴

پرچم در بالای ستون بلندی قرار دارد که برای رسیدن به آن باید از چند ستون کوتاه تر عبو کنی.

موقعیت پرچم شماره ۵۵

در بالای ستونی در قسمت جنوبی قلعه ای ویرانه قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۵۶

در بالای ستون سنگی قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۵۷

پرچم در بالای بلندترین ستون محوطه قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۵۸

بطبق راهنمای brotherhood (بیست و یک) رای رسیدن به سطحی که پرچم در آن قرار دارد، باید سوار بر اسبی شوی (درست فهمیدی) و از پل شکسته ای که به تپه های روستا متصل می شود عبور کنی. زمانی که به آنجا رسیدی، باید از چند ستون استفاده کنی (از سمت جنوب شروع کن) تا به ستونی که پرچم در آن قرار دارد برسی.

موقعیت پرچم شماره ۵۹

پرچم در بالای ساختمانی بلند با آجرهای قرمز رنگ قرار دارد. به راحتی می توانی به بالای ساختمان بروی.

موقعیت پرچم شماره ۶۰

در بالای ستون کوتاهی که در قسمت شرقی محوطه می باشد، قرار دارد.

موقعیت پرچم شماره ۶۱

در بالای یکی از ۴ ستونی که در قسمت غرب محوطه قرار دارند، می باشد. از بالای دیوار حلقه ای که در شرق آن قرار دارد بپر تا به بالای ستون ها برسی.

موقعیت پرچم شماره ۶۲

طبق راهنمای brotherhood (بیست و یک) پرچم در بالای دیوار کوتاهی قرار دارد. البته بر روی سطحی قرار دارد که رسیدن به آن سخت است. از قسمت جنوب به بلندی برس تا چند گام کوتاه برداری. سپس به سمت شمال غربی در اطراف لبه بلندی حرکت کن تا ورودی ساختمان را پیدا کنی. پرچم آن جا قرار دارد.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 − یک =