با Animus island در بازی Assassin’s Creed Revelations بیشتر آشنا شوید

Animus island در بازی Assassin's Creed Revelations

قفل ستون های باقی مانده در ۱۰، ۱۵،۲۰ و ۳۰ Animus Data Fragment باز خواهد شد. برای فعال شدن ستون بعدی نیازی به کامل کردن ستون های قبلی نیست. پس اگر قبل از برگشت ۳۰ Animus Data Fragment پیدا کنی، تمام ۵ ستون باز خواهد شد.

Animus island در بازی Assassin's Creed Revelations
Animus island در بازی Assassin’s Creed Revelations

با Animus island در بازی Assassin’s Creed Revelations بیشتر آشنا شوید

سفر Desmond

سفر Desmond نام یک اکتشاف است که از طریق Pause Menu > Return to Animus island قابل دست یابی است.

این ماجراجویی شامل ۵ مرحله از دیدگاه فردی می باشد که باید با استفاده از مکانیک دستی از میان اتاق ها عبور کند. در حالی که از اتاق ها عبور می کند، گذشته Desmond از طریق دیالوگ هایی نشان داده می شود و اتفاقاتی که برای او قبل از اینکه در اولین Assassins Creed به Abstergo Industries فرستاده شود را بیان می کند.

برای شروع جستجو، باید ۵ Animus Data Fragment را پیدا کنی تا اولین ستون فعال شود.     

قفل ستون های باقی مانده در ۱۰، ۱۵،۲۰ و ۳۰ Animus Data Fragment باز خواهد شد. برای فعال شدن ستون بعدی نیازی به کامل کردن ستون های قبلی نیست. پس اگر قبل از برگشت ۳۰ Animus Data Fragment پیدا کنی، تمام ۵ ستون باز خواهد شد.

کامل کردن هر کدام از ستون ها موفقیت هایی در پی دارد و تمام کردن همه ۵ ستون لباس (لوازم یا گروه) Desmond را برای Ezio در بازی تک نفره فعال خواهد کرد. مکعب های طلایی میان بازی وجود دارد که قسمت هایی را برای استفاده در حالت بازی چند نفره فعال می کند.

قسمت اول: گمان ها

قسمت دوم: تمرین

قسمت سوم: فرار

قسمت چهارم: کلان شهر

قسمت پنجم: پشیمانی

قسمت اول: گمان ها

به سمت تالار برو و دری برایت باز خواهد شد. به سکوی پایین بپر و به رفتن ادامه بده تا به یک ورودی در سمت چپ برسی. داخل شو و دکمه را فشار بده تا در دیگری باز شود. به طرف در حرکت کن و به طرف تالار برو. راه پله ای مارپیچ را در سمت راست می بینی. از پله ها بالا برو و کلیدی را خواهی دید که در دیگری را فعال می کند.

به سمت در برو و سریع به سمت چپ برو و از سکو بالا برو. سپس به سمت شکاف بپر. زمانی که وارد در بعدی شدی، به پشت در برو. در مرکز اتاق، راهی را خواهی دید که به پشت برج بزرگ می رسد. به پایین بپر و سکوهای معلقی را خواهی دید که مانند آسانسور عمل می کنند. با استفاده از این سکوها به بالا برو و به طرف در بعدی جایی که باید روی سکوی دیگری بپری، حرکت کن. به طرف بلوک های درخشان برو و با استفاده از آسانسور به بالا برو تا دکمه دیگری را فعال کنی.

به طرف بلوک های جدید برو و سوار آسانسور بعدی شو تا دکمه دیگری که ۲ بلوک چوبی جدید را ایجاد می کند، فعال کنی. با آسانسور بالا برو و به طرف بلوک های چوبی جدید برو. وارد دروازه ای که توانایی ساخت بلوک را به تو می دهد بشو. می توانی بلوک های مثلثی یا چوبی بسازی. تنها می توانی ۳ بلوک در یک زمان داشت باشی. در غیر این صورت بلوک های قبلی از بین می روند. در اتاق بعدی، مسیر بلوکی که در اطراف بلوک های معلق داده کشیده می شود را بسازید.

زمانی که باید به پایین بروی، از بلوکت بپر و سپس بلوک جدیدی را زیر پایت بساز. پس از اتمام کار، به چپ برو و بلوک های چوبی بساز تا به مسیر بالایت بروی.

در اتاق بعدی دوباره برای بالا رفتن از بلوک های چوبی استفاده کن تا دوباره به اولین منطقه معما برسی. به سمت دروازه برو و اولین حافظه را تکمیل خواهی کرد. با تکمیل حافظه جوایزی را به دست خواهی آورد.

قسمت دوم: تمرین

زمانی که به اولین اتاق رسیدی، بلوک های چوبی بساز و به ورودی که در طرف دیگر قرار دارد برو. بادی که در اتاق در حال وزیدن است بلوک ها را به طرف عقب می کشد پس با سرعت به بالا برو.      

یک بلوک معمولی که به بالا می رود بساز و سوار آن بشو و به بالا برو. در اتاق بعدی بلوک های بیشتری بساز تا به مسیری که در طرف دیگر اتاق قرار دارد برسی. در اتاق بعدی مواظب باش که به جریان های داده دست نزنی در غیر این صورت باید از اول اتاق بازی را شروع کنی. برای بالا رفتن از دو جریان بلوک بساز سپس به پایین برو. سپس قبل از اینکه دکمه را فشار دهی یک بلوک در پایین خود قرار بده. جریان بعدی به طرف پایین حرکت می کند و پهن تر می شود که مسیرت را می بندد. قبل از اینکه این اتفاق بیفتد حرکت کن و بلوک دیگر را قرار بده تا در مسیر حرکت کنی.

اتاق بعدی Animus موانع نارنجی رنگی ایجاد می کند درست کردن بلوک را در این منطقه متوقف می کند. زمانی که طرح نارنجی شد به این معنی است که نمی توانی از بلوک استفاده کنی. در انتهای اتاق، وارد حفره شو و به محض اینکه از مانع نارنجی گذشتی برای رسیدن به مسیر بلوک ها را قرار بده. اتاق بعدی بلوک ها را به طرف پایین می برد پس بلوکی را قرار بده و با استفاده از آن به پایین برو. به انتهای اتاق برو. سپس به طرف چپ برو تا به قسمتی که به پایین می رود برسی. به سرعت برای رفتن به بالا بلوک ها را بساز. به سمت چپ برو و بلوک های بیشتری بساز تا به تالاری با چشم بزرگ برسی. بلوک های بیشتری بساز تا به بالا بروی و وارد قسمت بعدی در سمت چپ بشو.

Animus island در بازی Assassin's Creed Revelations
Animus island در بازی Assassin’s Creed Revelations

به دلیل مانع نارنجی، قرار دادن بلوک ها در جلوی خود کار سختی خواهد بود. به طرف راست برو تا به بالا بروی. پس از مدتی به اندازه کافی ارتفاع بلندی داری که از مانع نارنجی رها شوی و بلوک بسازی. باد در حالی که بلوک ها را به آرامی تکان می دهد، در حال وزیدن است. تا زمانی که به طرف دیگر نرسی نمی توانی بلوک ها را قرار دهی. پس زمانی که از منطقه موانع نارنجی خارج شدی شروع به قرار دادن بلوک کن تا به سکو برسی. باد در حال وزیدن است پس تنها بلوک را قرار بده اما مراقب برج های داده باش. در اتاق بعدی بلوک دیگری قرار بده تا به بالای قسمت نارنجی برسی. سپس مسیری را بساز در حالی که مراقب برج های داده هستی. زمانی که به انتهای اتاق رسیدی، به محض اینکه پایین منطقه نارنجی قرار گرفتی بلوک را بساز. در اتاق بعدی نیز مسیر بساز در حالی که مراقب برج های بیشتر داده هستی. روی سکوها بپر و به حفره ای که در اتاق بعدی قرار دارد برو. باید میان ورودی های داده بلوک بسازی در غیر این صورت باید بازی را از بالا آغاز کنی. برای به دست آوردن داده مسیر بلوکی بساز. در آخرین اتاق مسیر بلوکی بساز و وارد دروازه بشو تا به جایزه بعدی برسی.

قسمت سوم: فرار

در اولین اتاق Animus مسیری ساده بساز و به طرف چپ برو. در اتاق بعدی قسمت نارنجی قرار دارد که باید به محض اینکه از آن گذشتی شروع به ساخت بلوک کنی. الان در اتاق کجی هستی که باید به دکمه ای که در طرف دیگر قرار دارد برسی. به دلیل مانع نارنجی نمی توانی بلوک بسازی پس بلوک هایی به سمت تیرهای سقف بساز و به طرف دیگر برو. زمانی که از قسمت نارنجی گذشتی، مسیری به سمت بالا بساز تا دکمه را فشار دهی. با فشار دادن دکمه دری در طرف مقابل باز خواهد شد. بهترین راه برای بازگشت ساختن مسیر بلوکی است که به طرف تیرهای سقف کشیده می شود و به وسط اتاق می رود. به طرف شکاف بپر و مسیر بلوکی که به سمت در باز می رود بساز. با سرعت مسیری را به سمت چپ بساز. در غیر این صورت به رودخانه داده سقوط خواهی کرد. اتاق بعدی رودخانه داده دیگری دارد. در این اتاق دیوار متحرک نارنجی وجود دارد که بلوک های در مسیر را متلاشی می کند. زمانی که مانع از تو دور شد مسیر را بساز و به طرف دیگر برو. اتاق بعدی سکوهایی دارد که باید به آن ها برسی. در عین حال دیوارهای متحرک متعددی دارد که کار را سخت می کند. برای موفقیت در این مرحله باید به سکوی ساختمان برسی و صبر کنی تا مانع از تو عبور کند تا بتوانی مسیر بلوکی را دوباره بسازی.

زمانی که به طرف دیگر رسیدی، روی رودخانه بزرگ داده بلوکی بساز و باد تو را به سمت آن می برد. گاهی اوقات سقف به پایین می آید پس برای اینکه به آن برخورد نکنی باید خم شوی. مسیری را به طرف بلوک های جزیره بساز تا به علامت برسی. این دیوار مفید است زیرا بلوک هایی که به طرف دیوار می روند تکان نمی خورند پس به راحتی می توانی مسیر را به قسمت بعدی بسازی. زمانی که به انتهای رودخانه رسیدی به طرف راست بپر در غیر این صورت در آبشار بزرگی سقوط خواهی کرد. از پله ها بالا برو و به داخل حفره شو. مراقب باش که به پایین برخورد نکنی.

اتاق بعدی دیوارهای متحرک نارنجی زیادی دارد. آن ها آهسته حرکت می کنند پس به سرعت مسیر را بساز. زمانی که به اتاق بعدی رسیدی، ۲ مانع متحرک وجود دارد. زمانی که مانع بالایی از بالای مانع پایینی عبور می کند و در حال دور شدن از تو می باشد مسیر را بساز و زمانی که مانع بالایی بلوک را متلاشی کرد، بپر و ادامه بده. قسمت بعدی نیز مانند قبل است اما باد در جهت های متغیر در حال وزیدن است. تنها از مانع عبور کن و هیچ مشکلی پیش نمی آید. آخرین قسمت یک مانع دارد که به صورت عمودی حرکت می کند در حالی که مانع پشتی به عقب و جلو می رود. خوشبختانه بلوک های بزرگ می پرند که به حرکت راحت تر کمک می کند و به داخل در بشو و جایزه ات را بگیر.

  مانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − دو =