بهترین لباس های رد دد ردمپشن ۲

تا به حال به بهترین لباس رد دد ردمپشن ۲ فکر کرده اید؟ بازی Red Dead Redemption 2 هزاران لباس دارد که می توانید هریک از آن ها را انتخاب کنید. به جای انجام کارهایی خاص برای باز کردن قفل آن ها، اکنون می توانید به هر مغازه ای که در سراسر جهان پراکنده شده وارد شده و از کاتالوگ آن ها چند لباس بخرید. در حالی که می توانید مجموعه خاصی از لباس ها را بخرید، همچنین می توانید برخی بخش های یک لباس را بخرید و با بخشی از لباس دیگر که بیشتر دوست دارید ست کنید.

یکی دیگر از مکانیک های مربوط به لباس، توانایی یا نیاز به کنترل درجه حرارت شما است. آب و هوای بسیار مختلفی در جهان Red Dead Redemption 2 وجود دارد، پس باید لباسی داشته باشید که مناسب باشد. در غیر این صورت سلامت Arthur به خطر می افتد. اگر هوا گرم است، باید لباس های سبک بپوشید تا از کاهش Health Core جلوگیری کنید. همین موضوع برای آب و هوای سردتری که در آن باید لباس های گرم تر مناسب آب و هوای سرد بپوشید هم صادق است.

لباس های زیادی وجود دارند که می توانید بخرید و حتی در طول سفر خود آن ها را تهیه کنید. اگر درباره مجموعه های مختلف لباس ها و مکان پیدا کردن آن ها کنجکاو هستید، پس به سایت درستی سر زده اید. ما تمامی لباس هایی که تاکنون پیدا کردیم، مکان آن ها، موارد لازم برای تهیه آن ها و جزئیات مربوط به شرایط آب و هوایی هر لباس را در این مقاله گردآوری کرده ایم.

۱- لباس Brawler

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
Brawler

مکان: در انتخاب لباس اولیه گنجانده شده است.

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۲- لباس The Grizzlies Outlaw

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Grizzlies Outlaw

مکان: در انتخاب لباس اولیه گنجانده شده است.

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط

۳- لباس The Gunslinger

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Gunslinger

مکان: در انتخاب لباس اولیه گنجانده شده است.

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۴- لباس The Innocent

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Innocent

مکان: در انتخاب لباس اولیه گنجانده شده است.

۵- لباس The Pursuer

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Pursuer

مکان: در انتخاب لباس اولیه گنجانده شده است.

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۶- لباس The Rebel

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Rebel

مکان: در انتخاب لباس اولیه گنجانده شده است.

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط

۷- لباس The Ruffian

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Ruffian

مکان: در انتخاب لباس اولیه گنجانده شده است.

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۸- لباس The Summer Gunslinger

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Summer Gunslinger

مکان: در انتخاب لباس اولیه گنجانده شده است.

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۹- لباس The Winter Gunslinger

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Winter Gunslinger

مکان: در انتخاب لباس اولیه گنجانده شده است.

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای سرد

۱۰- لباس The Chevalier

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Chevalier

مکان: Rhodes General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۱۱- لباس The Corson

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Corson

مکان: Rhodes General Store، Saint Denis Tailor، Strawberry General Store، Velntine General Store، Wallace Station General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۱۲- لباس The Earl

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Earl

مکان: Rhodes General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۱۳- لباس The Gambler

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Gambler

مکان: Rhodes General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۱۴- لباس The Heartlands

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Heartlands

مکان: Rhodes General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۱۵- لباس The Bretagne

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Bretagne

مکان: Saint Denis Tailor

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۱۶- لباس The Deauville

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Deauville

مکان: Saint Denis Tailor

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۱۷- لباس The Saint Denis

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Saint Denis

مکان: Saint Denis Tailor

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۱۸- لباس The Bear Hunter

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Bear Hunter

مکان: Saint Denis Tailor

اجزا:

 • Legendary Bear Hat (40 دلار): Legendary Bear Pelt x 1
 • Legendary Bear Coat (28 دلار): Legendary Bear Pelt x 1, Perfect Bison Pelt x 1
 • Legendary Bar Roper (34 دلار): Legendary Bear Pelt x 1, Perfect Bull Hide x 1
 • Boar Riding Gloves (15 دلار): Perfect Boar Pelt x 1, Perfect Rabbit Pelt x 2

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۱۹- لباس The Beast of Prey

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Beast of Prey

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Legendary Cougar Flop Hat (19 دلار): Legendary Cougar Pelt x 1, Turkey Feather x 2
 • Legendary Cougar And Wolf Vest (42 دلار): Legendary Cougar Pelt x 1, Legendary Wolf Pelt x 1
 • Legendary Wolf Batwing Chaps (34 دلار): Legendary Wolf Pelt x 1, Perfect Goat Hide x 1
 • Bull Fowler Boots (29 دلار): Perfect Boar Pelt x 1, Perfect Bull Hide x 2
 • Legendary Cougar Riding Gloves (20 دلار): Legendary Cougar Pelt x 1, Perfect Boar Pelt x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۲۰- لباس The Bounty Hunter

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Bounty Hunter

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Plantation Slouch Hat (15 دلار): Perfect Bison Pelt x 1
 • Beaver Hunting Jacket (21 دلار): Perfect Cow Hide x 1, Perfect Beaver Pelt x 1
 • Sheepskin Vest (20 دلار): Perfect Sheep Hide x 1
 • Pronghorn Half Chaps (7 دلار): Perfect Pronghorn Hide x 1
 • Buck Riding Gloves (5 دلار): Perfect Buck Pelt x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۲۱- لباس The Bronco Buster

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Bronco Buster

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Elk Flop Hat (12 دلار): Perfect Elk Pelt x 1
 • Coyote Scout Jacket (20 دلار): Perfect Ox Hide x 1, Perfect Coyote Pelt x 1
 • Huntsman Vest (25 دلار): Perfect Sheep Hide x 1, Perfect Deer Pelt x 1
 • Boar Fringed Shotgun Chaps (25 دلار): Perfect Boar Pelt x 2
 • Pigskin Rifleman Gloves (8 دلار): Perfect Pig Hide x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۲۲- لباس The Rattler

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Rattler

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Ram Sombrero (10 دلار): Perfect Ram Hide x 1
 • Outdoorsmen Vest (22 دلار): Perfect Pronghorn Hide x 1
 • Javelina Half Chaps (18 دلار): Perfect Collared Peccary Pig Pelt x 1, Perfect Snake Skin x 1
 • Iguana Range Gloves (27 دلار): Perfect Collared Peccary Pig Pelt x 1, Perfect Iguana Skin x 2

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۲۳- لباس The Death Roll

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Death Roll

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Legendary Alligator Gambler’s Hat (22 دلار): Legendary Alligator Skin x 1, Perfect Snake Skin x 2
 • Legendary Panther Cloak (45 دلار): Legendary Alligator Skin x 1
 • Legendary Alligator Fowlers (35 دلار): Legendary Alligator Skin x 1
 • Legendary Panther Ranger Gloves (30 دلار): Legendary Panther Pelt x 1, Perfect Gila Monster Skin x 2

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۲۴- لباس The Desperado

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Desperado

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Beaver Drifter Hat (20 دلار): Perfect Beaver Pelt x 2
 • Wolf Coat (25 دلار): Perfect Ram Hide x 1, Perfect Wolf Pelt x 1
 • Billy Vest (32 دلار): Perfect Armadillo Skin x 2, Perfect Goat Hide x 1
 • Boar & Bull Fowler Boots (31 دلار): Perfect Ox Hide x 1, Perfect Boar Pelt x 1
 • Winter Calvary Gloves (25 دلار): Perfect Rabbit Pelt x 1, Perfect Muskrat Pelt x 2

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۲۵- لباس The Dreamcatcher

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Dreamcatcher

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Legendary Beaver Flop Hat (22 دلار): Legendary Beaver Pelt x 1, Legendary Boar Pelt, Cardinal Feather x 1
 • Legendary Bison Vest (30 دلار): Legendary Tatanka Bison Pelt x 1
 • Legendary Bison Batwing Chaps (32 دلار): Legendary Tatanka Bison Pelt x 1
 • Legendary Boar & Bison Fowlers (37 دلار): Legendary Boar Pelt x 1, Legendary Tatanka Bison Pelt x 1
 • Legendary Beaver Calvary Gloves (18 دلار): Legendary Beaver Pelt x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۲۶- لباس The Ghost Bison

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Ghost Bison

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Legendary White Bison Hat (45 دلار): Legendary White Bison Pelt x 1
 • Legendary White Bison Coat (29 دلار): Legendary White Bison Pelt x 1
 • Option 1 – Legendary Elk Half Chaps (16 دلار): Legendary Elk Pelt x 1, Perfect Sheep Hide x 1
 • Option 2 – Legendary Elk Moccasins (30 دلار): Legendary Elf Pelt x 1, Perfect Goat Hide x 1
 • Legendary Elk Range Gloves (13 دلار): Legendary Elk Pelt x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۲۷- لباس The Huntsman

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Huntsman

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Legendary Coyote Mountain Hat (23 دلار): Legendary Coyote Pelt x 1
 • Legendary Pronghorn Coat (35 دلار): Legendary Pronghorn Hide x 1, Perfect Moose Pelt x 1
 • Option 1 – Legendary Coyote Half Chaps (20 دلار): Legendary Coyote Pelt x 1, Perfect Fox Pelt x 2
 • Option 2 – Worksman’s Pride Boots (28 دلار): Perfect Cow Hide x 1, Perfect Goat Hide x 1
 • Legendary Pronghorn Range Gloves (17 دلار): Legendary Pronghorn Hide x 1, Perfect Muskrat Pelt x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۲۸- لباس The Marauder

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Marauder

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Muskrat Calvary Hat (15 دلار): Perfect Rabbit Pelt x 4, Perfect Muskrat Pelt x 1
 • Principal Vest (18 دلار): Perfect Cow Hide x 1, Perfect Dear Pelt x 1
 • Bull Fringed Shotgun Chaps (18 دلار): Perfect Bull Hide x 1
 • Smoke Skin Calvary Gloves (26 دلار): Perfect Boar Pelt x 1, Perfect Snake Skin x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۲۹- لباس The Mountain Man

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Mountain Man

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Grenadier Hat (24 دلار): Perfect Muskrat Pelt x 1, Perfect Beaver Pelt x 1
 • Ram Shotgun Coat (45 دلار): Perfect Ram Hide x 1
 • Country Vest (25 دلار): Perfect Buck Pelt x 1, Perfect Beaver Pelt x 1
 • Elk Riding Gloves (12 دلار): Perfect Elk Pelt x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۳۰- لباس The Night Wrangler

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Night Wrangler

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Coyote Gambler’s Hat (16 دلار): Perfect Coyote Pelt x 2
 • Cougar Cutaway Coat (39 دلار): Perfect Cougar Pelt x 2, Perfect Black Bear Pelt x 1
 • Wilderness Vest (28 دلار): Perfect Wolf Pelt x 1, Perfect Panther Pelt x 1
 • Moose Half Chaps (10 دلار): Perfect Moose Pelt x 1
 • Badger Rifleman Gloves (10 دلار): Perfect Badger Pelt x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۳۱- لباس The Stalker

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Stalker

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Legendary Ram Hat (17 دلار): Legendary Ram Hide x 1
 • Legendary Moose Hunting Jacket (24 دلار): Legendary Moose Pelt x 1, Perfect Wolf Pelt x 1
 • Legendary Ram Batwing Chaps (33 دلار): Legendary Ram Hide x 1
 • Legendary Moose Moccasins (22 دلار): Legendary Moose Pelt x 1, Perfect Cow Hide x 1
 • Legendary Ram Rifleman Gloves (12 دلار): Legendary Ram Hide x 1, Perfect Boar Pelt x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۳۲- لباس The Trophy Buck

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Trophy Buck

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Raccoon Mountain Hat (21 دلار): Perfect Raccoon Pelt x 1, Perfect Beaver Pelt x 1, Hawk Feather x 2
 • Legendary Buck Vest (26 دلار): Legendary Buck Pelt x 1, Legendary Ram Hide x 1
 • Legendary Fox Moccasins (40 دلار): Perfect Elf Pelt x 1, Legendary Fox Pelt x 1
 • Legendary Buck & Fox Range Gloves (28 دلار): Legendary Buck Pelt x 1, Legendary Fox Pelt x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۳۳- لباس The Wrangler

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Wrangler

مکان: Saint Denis Trapper

اجزا:

 • Goat Flop Hat ( 12دلار): Perfect Pronghorn Hide x 1, Perfect Goat Hide x 1
 • Trapper’s Cloak (32 دلار): Perfect Sheep Hide x 1
 • No Man’s Vest (27 دلار): Perfect Panther Pelt x 1, Perfect Goat Hide x 1
 • Two Toned Moccasins (15 دلار): Perfect Buck Pelt x 1
 • Moose Range Gloves (22 دلار): Perfect Moose Pelt x 1

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • N/A

۳۴- لباس The Cumberland

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Cumberland

مکان: Strawberry General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۳۵- لباس The Dolton

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Dolton

مکان: Strawberry General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۳۶- لباس The Faulkton

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Faulkton

مکان: Strawberry General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۳۷- لباس The Millesani

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Millesani

مکان: Strawberry General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۳۸- لباس The Clairmont

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Clairmont

مکان: Valentine General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۳۹- لباس The Dewberry Creek

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Dewberry Creek

مکان: Valentine General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۴۰- لباس The Valentine

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Valentine

مکان: Valentine General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۴۱- لباس The Vaquero

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Vaquero

مکان: Valentine General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۴۲- لباس The Calumet

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Calumet

مکان: Wallace Station General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۴۳- لباس The Drover

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Drover

مکان: Wallace Station General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۴۴- لباس The Estate Boss

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Estate Boss

مکان: Wallace Station General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم

۴۵- لباس The Roscoe

بهترین لباس رد دد ردمپشن 2
The Roscoe

مکان: Wallace Station General Store

آب و هوای قابل پوشیدن:

 • آب و هوای متوسط
 • آب و هوای گرم
سیما حسینی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 1 =